فـرم ثبت نام شـرکت در دوره های آمـوزشـی

اطـلاعـات فـردی

جنسیت:

مردزن

آخرین مدرک تحصیلی:

زیر دیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترا

مشـخصـات دوره

نوع دوره:

عنوان دوره:

تاریخ برگزاری:

فایل پیوست:

نکته مهم: از آنجایی که اطلاعات شما با کارت ملی مطابقت داده می شود، در نتیجه تصویر کارت ملی می بایست خوانا و قابل رویت باشد.

تذکرات:
۱- ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﺗﻮﻛﻦ اﻟﺰامی اﺳﺖ.
۲- آدرس ﻣﺤﻞ برگزاری دوره: ﺗﻬﺮان، میدان ونک، انتهای ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﺻﺪرا، نرسیده به چمران، پلاک ۲۳۵ ، طبقه چهارم، واحد ۹ ، شرکت رایان بورس
۳- در صورت بروز هر گونه مشکل مراتب را از طریق شماره ۴۱۷۲۱۰۰۰ داخلی ۴ به مسئول آموزش اطلاع دهید.