سامانه مکانیزه نظارت بر صندوقهای سرمایه گذاری (سنم)

معرفی

به منظور افزایش شفاف سازی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری و نظارت مستمر بر عملکرد آنها، سامانه نظارت مکانیزه صندوقها (سنم) به منظور جمع آوری مکانیزه و روزانه فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری از دی ماه سال ۱۳۹۵ با آدرس اینترنتی https://sanam.seo.ir راه اندازی شده است.

اهداف

به طور کلی هدف از راه اندازی سامانه سنم را می توان به موارد زیر تقسیم بندی کرد:

 • نظارت بر عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری
 • کشف سریع و در لحظه تخلفات صندوقها به صورت مکانیزه با استفاده از الگوریتمهای کشف جرایم
 • پذیرش مسئولیت توسط مدیران صندوقها از طریق ارسال عملکرد و امضای الکترونیکی آن

امکانات

کشف تخلفات با استفاده از الگوریتمهای خاص بلافاصله پس از ارسال عملکرد از قابلیتهای سامانه سنم می باشد
فایلر جهت ارسال عملکرد روزانه صندوقها مورد استفاده قرار می گیرد و دارای قابلیتهای زیر است:

 • ورود و امضاء از طریق توکن
 • ورود مدیران صندوق با استفاده از توکن و گواهیهای صادر شده بازار سرمایه

گزارشات نظارتی مختلف که توسط نرم افزار گزارش ساز شرکت رایان بورس انجام می شود.

 • تهیه کلیه گزارشات نظارتی
 • تولید گزارشات ترکیبی توسط کاربران دستگاه نظارت

پنل اداره امور نهادهای مالی: اداره کلیه اطلاعات اساسنامه امیدنامه صندوقها به صورت مجتمع در این قسمت انجام می شود. این قسمت قابلیت سرویس دهی آخرین اطلاعات و تغییرات هویتی صندوقها را به سیستمهای دیگر از جمله وب سایت صندوقها و سایر نرم افزارهای نظارتی دارد.

نحوه کاربری

فرآیند کارکرد سامانه سنم به شرح نمودار زیر می باشد:

 • در ابتدا کاربر با استفاده از توکن و گواهی بازار سرمایه وارد سامانه سنم می شود
 • سپس مدیر صندوق اطلاعات عملکرد خود را بارگذاری می کند
 • خطاهای ساختاری و محتوایی و همچنین تخلفات احتمالی در این بخش شناسایی و بسته به نوع خطا و تخلف برخورد مناسب را انجام می دهد.
 • اطلاعات در بانک اطلاعاتی ذخیره می شود
 • گزارشهای نظارتی بر اساس داده ها توسط کاربر تهیه می شود.
 • اطلاعات به صورت سرویس در اختیار دیگر سیستمهای مجاز قرار داده می شود
 • برخی از تخلفات در یک دوره قابل شناسایی است. سیستم تخلفات ادواری با استفاده از اطلاعات، این موارد را شناسایی می کند