تقویم آموزشی

تقویم آموزشی بهار سال ۱۳۹۶
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال) اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال عمومی ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ حضوری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهادهای مالی ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه نظارت مکانیزه صندوق ها (سنم) ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ حضوری ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی معتمد ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی غیر معتمد ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ حضوری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
XBRL ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ حضوری ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه افزایش سرمایه ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی تابستان سال ۱۳۹۶
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال) اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهاد مالی و اصل ۴۴ ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه افزایش سرمایه ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی پاییز سال ۱۳۹۶
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال) اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران (تکمیلی) ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران (تکمیلی) ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهاد مالی و اصل ۴۴ ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهاد مالی و اصل ۴۴ ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهاد مالی و اصل ۴۴ ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه افزایش سرمایه ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی زمستان سال ۱۳۹۶
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال) اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران (تکمیلی) ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهاد مالی و اصل ۴۴ ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهاد مالی و اصل ۴۴ ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهاد مالی و اصل ۴۴ ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی معتمد ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی غیر معتمد ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ حضوری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه افزایش سرمایه ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه افزایش سرمایه ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات