تقویم آموزشی

تقویم آموزشی بهار سال ۱۳۹۶
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال) اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال عمومی ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ حضوری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهادهای مالی ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه نظارت مکانیزه صندوق ها (سنم) ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ حضوری ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی معتمد ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی غیر معتمد ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ حضوری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
XBRL ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ حضوری ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه افزایش سرمایه ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات