تقویم آموزشی

تقویم آموزشی بهار سال ۱۳۹۶
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال) اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال عمومی ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ حضوری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهادهای مالی ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه نظارت مکانیزه صندوق ها (سنم) ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ حضوری ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی معتمد ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی غیر معتمد ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ حضوری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
XBRL ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ حضوری ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه افزایش سرمایه ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی تابستان سال ۱۳۹۶
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال) اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال عمومی ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ حضوری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهادهای مالی ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه نظارت مکانیزه صندوق ها (سنم) ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ حضوری ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی معتمد ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی غیر معتمد ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ حضوری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
XBRL ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ حضوری ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه افزایش سرمایه ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی پاییز سال ۱۳۹۶
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال) اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال عمومی ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ حضوری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهادهای مالی ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه نظارت مکانیزه صندوق ها (سنم) ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ حضوری ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی معتمد ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی غیر معتمد ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ حضوری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
XBRL ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ حضوری ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه افزایش سرمایه ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ در محل ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ در محل ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ در محل ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهاد های مالی ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ در محل ۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهاد های مالی ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ در محل ۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهاد های مالی ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ در محل ۰ مشاهده جزییات
سامانه سنم ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ در محل ۰ مشاهده جزییات
سامانه سنم ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ در محل ۰ مشاهده جزییات
سامانه سنم ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ در محل ۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی معتمد ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ در محل ۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی معتمد ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ در محل ۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی معتمد ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ در محل ۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی غیر معتمد ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ در محل ۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی غیر معتمد ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ در محل ۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی غیر معتمد ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ در محل ۰ مشاهده جزییات
XBRL ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ در محل ۰ مشاهده جزییات
XBRL ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ در محل ۰ مشاهده جزییات
XBRL ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ در محل ۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ثبت سهام افزایش سرمای ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ در محل ۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ثبت سهام افزایش سرمای ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ در محل ۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ثبت سهام افزایش سرمای ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ در محل ۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی زمستان سال ۱۳۹۶
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال) اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال عمومی ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ حضوری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه نهادهای مالی ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه نظارت مکانیزه صندوق ها (سنم) ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ حضوری ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی معتمد ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه موسسات حسابرسی غیر معتمد ۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ حضوری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
XBRL ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ حضوری ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه افزایش سرمایه ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات