لیست دوره‌های تخصصی شرکت رایان بورس

دوره‌های آموزشـی سامانه‌ کـــــدال ویژه نهـادهای مختلف

کـــــــدال

(ویــژه ناشــــران)

کـــــــدال

(ویــژه ناشــــران)

کـــــــدال

کدال ویژه ناشران (تکمیلی)

کـــــــدال

(ویژه نهادهای مالی و اصل 44)

کـــــــدال

(ویــژه افزایش سرمایه)

کـــــــدال

(ویژه موسسات حسابرسی معتمد)

کـــــــدال

(ویژه موسسات حسابرسی غیرمعتمد)

به زودی

Coming Soon