به استحضار می رساند، سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) هیچ گونه فعالیتی در پیام رسان تلگرام ندارد

به استحضار می رساند، سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) هیچ گونه فعالیتی در پیام رسان تلگرام ندارد.