تقویم آموزشی مجازی شرکت رایان بورس سال ۱۳۹۷

تقویم آموزشی تابستان سال ۱۳۹۷
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ مجازی ۳٫۲۷۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ مجازی ۳٫۲۷۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ مجازی ۳٫۲۷۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات