تقویم آموزشی در شرکت رایان بورس سال ۱۳۹۸

 

تقویم آموزشی بهار سال ۱۳۹۸
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ حضوری ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ حضوری ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی تابستان سال ۱۳۹۷
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ حضوری ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ حضوری ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ حضوری ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ حضوری ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات