تقویم آموزشی در شرکت رایان بورس سال ۱۳۹۷

تقویم آموزشی بهار سال ۱۳۹۷
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ حضوری ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ حضوری ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی تابستان سال ۱۳۹۷
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ حضوری ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ حضوری ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ حضوری ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی پاییز سال ۱۳۹۷
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ حضوری ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ حضوری ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ حضوری ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی زمستان سال ۱۳۹۷
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ حضوری ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ حضوری ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات
کدال ویژه ناشران ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ حضوری ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ مشاهده جزییات