تقویم آموزشی در شرکت رایان بورس سال ۱۳۹۹

تقویم آموزشی بهار سال ۱۳۹۹
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی تابستان سال ۱۳۹۹
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی پاییز سال ۱۳۹۹
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
سامانه کدال (ویژه موسسات حسابرسی معتمد) ۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ مجازی ۲٫۹۴۳٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی زمستان سال ۱۳۹۹
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۸ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۲ ساعت ۱ روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ مجازی ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ مشاهده جزییات