تقویم آموزشی در شرکت رایان بورس سال ۱۴۰۰

تقویم آموزشی بهار سال ۱۴۰۰
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی تابستان سال ۱۴۰۰
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی پاییز سال ۱۴۰۰
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
سامانه کدال (ویژه موسسات حسابرسی معتمد) ۶ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ مجازی ۳٫۶۷۸٫۷۵۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
تقویم آموزشی زمستان سال ۱۴۰۰
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)

(با احتساب ارزش افزوده)

اطلاعات دوره
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه ناشران) ۱۰ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ مشاهده جزییات
سامانه کدال (ویژه موسسات حسابرسی معتمد) ۶ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ مجازی ۳٫۶۷۸٫۷۵۰ مشاهده جزییات