لیست دوره‌های تخصصی شرکت رایان بورس

دوره‌های آموزشـی سامانه‌ کـــــدال ویژه نهـادهای مختلف

به‌زودی

Coming Soon

کـــــــدال

(ویژه موسسات حسابرسی غیرمعتمد)

کـــــــدال

(ویژه موسسات حسابرسی معتمد)

کـــــــدال

(ویژه ناشران)

دوره‌های آموزشـی سامانه‌ کـــــدال ویژه نهـادهای مختلف

کـــــــدال

(ویژه نهادهای مالی و اصل ۴۴)

کـــــــدال

کدال ویژه ناشران (تکمیلی)

کـــــــدال

(ویژه ناشران)

کـــــــدال

(ویژه ناشران)

کـــــــدال

(ویــژه افزایش سرمایه)

کـــــــدال

(ویژه موسسات حسابرسی غیرمعتمد)

به‌زودی

Coming Soon

کـــــــدال

(ویژه موسسات حسابرسی معتمد)