تعرفه های خدمات ارزش افزوده

جدول تعرفه سرویس های ارزش افزوده اشخاص حقوقی

سامانه هزینه اشتراک (ریال) عنوان سرویس هزینه هر تراکنش (ریال)
 

کدال

اشتراک ۱ ساله (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰)

اشتراک ۳ ماهه (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)

وب سرویس محتوای اطلاعیه ها  ۵٫۰۰۰
وب سرویس عناوین اطلاعیه ها  ۰
وب سرویس آفلاین بصورت پک ۳ ماهه ۱٫۰۰۰ * هر اطلاعیه
استعلام ۰ وب سرویس استعلام شناسه ملی شرکت ها ۰
نهادهای مالی اشتراک ۱ ساله (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)

اشتراک ۳ ماهه (۳٫۰۰۰٫۰۰۰)

وب سرویس نهادهای مالی دارای مجوز سازمان ۲٫۰۰۰

جزئیات هر سرویس

وب سرویس محتوا این وب سرویس شامل محتوای تمامی اطلاعیه ها به جز: ( لیست اطلاعیه های منتشر شده، مشاوران عرضه، موسسات حسابرسی معتمد بورس، ناشران اوراق بهادار )
وب سرویس عناوین این وب سرویس شامل : لیست اطلاعیه های منتشر شده ، مشاوران عرضه ، موسسات حسابرسی معتمد بورس ، ناشران اوراق بهادار
وب سرویس آفلاین این وب سرویس شامل پکیج ۳ ماهه اطلاعیه ها بصورت آفلاین می باشد
وب سرویس استعلام از این وب سرویس جهت استعلام شناسه ملی شرکت ها استفاده می شود
وب سرویس نهادها این وب سرویس شامل اطلاعات نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد

جدول تعرفه سرویس های ارزش افزوده اشخاص حقیقی

سامانه هزینه اشتراک (ریال) عنوان سرویس هزینه هر تراکنش (ریال)
 

کدال

اشتراک ۱ ساله (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)

اشتراک ۳ ماهه (۳٫۰۰۰٫۰۰۰)

وب سرویس محتوای اطلاعیه ها ۵٫۰۰۰
وب سرویس عناوین اطلاعیه ها ۰
وب سرویس آفلاین بصورت پک ۳ ماهه ۱٫۰۰۰ * هر اطلاعیه
استعلام ۰ وب سرویس استعلام شناسه ملی شرکت ها ۰
نهادهای مالی اشتراک ۱ ساله (۳٫۰۰۰٫۰۰۰)

اشتراک ۳ ماهه (۱٫۰۰۰٫۰۰۰)

وب سرویس نهادهای مالی دارای مجوز سازمان ۲٫۰۰۰

جزئیات هر سرویس

وب سرویس محتوا این وب سرویس شامل محتوای تمامی اطلاعیه ها به جز: ( لیست اطلاعیه های منتشر شده، مشاوران عرضه، موسسات حسابرسی معتمد بورس، ناشران اوراق بهادار )
وب سرویس عناوین این وب سرویس شامل : لیست اطلاعیه های منتشر شده ، مشاوران عرضه ، موسسات حسابرسی معتمد بورس ، ناشران اوراق بهادار
وب سرویس آفلاین این وب سرویس شامل پکیج ۳ ماهه اطلاعیه ها بصورت آفلاین می باشد
وب سرویس استعلام از این وب سرویس جهت استعلام شناسه ملی شرکت ها استفاده می شود
وب سرویس نهادها این وب سرویس شامل اطلاعات نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد