سامانه نظارت مکانیزه بر صندوقهای سرمایه گذاری (سنم)

به منظور افزایش شفاف سازی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری و نظارت مستمر بر عملکرد آنها، سامانه نظارت مکانیزه صندوقها (سنم) به منظور جمع آوری مکانیزه و روزانه فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری از دی ماه سال ۱۳۹۵ با آدرس اینترنتی https://sanam.codal.ir راه اندازی شده است.

اهداف

به طور کلی هدف از راه اندازی سامانه سنم را می توان به موارد زیر تقسیم بندی کرد:

 • نظارت بر عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری
 • کشف سریع و در لحظه تخلفات صندوقها به صورت مکانیزه با استفاده از الگوریتمهای کشف جرایم
 • پذیرش مسئولیت توسط مدیران صندوقها از طریق ارسال عملکرد و امضای الکترونیکی آن

امکانات

کشف تخلفات : با استفاده از الگوریتمهای خاص بلافاصله پس از ارسال عملکرد از قابلیتهای سامانه سنم می باشد.

فایلر : جهت ارسال عملکرد روزانه صندوقها مورد استفاده قرار می گیرد و دارای قابلیتهای زیر است:

 • ورود و امضاء از طریق توکن
 • ورود مدیران صندوق با استفاده از توکن و گواهیهای صادر شده بازار سرمایه

گزارشات نظارتی : مختلف که توسط نرم افزار گزارش ساز شرکت رایان بورس انجام می شود و دارای قابلیتهای زیر است:.

 • تهیه کلیه گزارشات نظارتی
 • تولید گزارشات ترکیبی توسط کاربران دستگاه نظارت

پنل اداره امور نهادهای مالی: اداره کلیه اطلاعات اساسنامه امیدنامه صندوقها به صورت مجتمع در این قسمت انجام می شود. این قسمت قابلیت سرویس دهی آخرین اطلاعات و تغییرات هویتی صندوقها را به سیستمهای دیگر از جمله وب سایت صندوقها و سایر نرم افزارهای نظارتی دارد.

نحوه کاربری

فرآیند کارکرد سامانه سنم به شرح نمودار زیر می باشد:

 • در ابتدا کاربر با استفاده از توکن و گواهی بازار سرمایه وارد سامانه سنم می شود.
 • سپس مدیر صندوق اطلاعات عملکرد خود را بارگذاری می کند.
 • خطاهای ساختاری و محتوایی و همچنین تخلفات احتمالی در این بخش شناسایی و بسته به نوع خطا و تخلف برخورد مناسب را انجام می دهد.
 • اطلاعات در بانک اطلاعاتی ذخیره می شود.
 • گزارشهای نظارتی بر اساس داده ها توسط کاربر تهیه می شود.
 • اطلاعات به صورت سرویس در اختیار دیگر سیستمهای مجاز قرار داده می شود.
 • برخی از تخلفات در یک دوره قابل شناسایی است. سیستم تخلفات ادواری با استفاده از اطلاعات، این موارد را شناسایی می کند.