تعرفه صدور گواهی الکترونیکی شرکت رایان بورس

خواهشمند است مطابق با توضیحات هر یک از تعرفه ها و با توجه به نوع خدمت خود، واریزی مربوطه را انجام دهید.

کلیه متقاضیان می بایست پرداختی های مربوط به صدور گواهی الکترونیکی را فقط از طریق پنل رمیس شرکت رایان بورس انجام نمایند.

هزینه سخت افزار توکن

 2.616.000 ریال

توضیحات

مبلغ فوق با احتساب ارزش افزوده می‌باشد. واریز این مبلغ مربوط به متقاضیانی می‌باشد که سخت افزار توکن ندارند و یا توکن آنها مشکل سخت افزاری دارد.

هزینه دفتر ثبت نام شرکت رایان بورس

 327.000 ریال

توضیحات

مبلغ فوق با احتساب ارزش افزوده می‌باشد و واریز این مبلغ برای همه متقاضیان الزامی است.

هزینه مرکز ریشه

 200.000 ریال

توضیحات

مبلغ فوق با احتساب ارزش افزوده می باشد و واریز این مبلغ برای همه متقاضیان الزامی است.

هزینه خدمات در محل متقاضیان حومه تهران

 2.180.000 ریال

توضیحات

مبلغ فوق با احتساب ارزش افزوده می‌باشد و پرداخت فقط از طریق پنل رمیس صورت گیرد. واریز این مبلغ برای آن دسته از متقاضیانی که مایل به دریافت خدمات صدور گواهی الکترونیکی در محل سازمان خود می‌باشند ، می‌بایست با واریز این هزینه و انجام هماهنگی با دفتر ثبت نام ، از این خدمات در تهران استفاده نمایند.

هزینه خدمات در محل متقاضیان تهران

 1.744.000 ریال

توضیحات

مبلغ فوق با احتساب ارزش افزوده می باشد و واریز این مبلغ برای آن دسته از متقاضیانی که مایل به دریافت خدمات صدور گواهی الکترونیکی در محل سازمان خود می‌باشند، می‌بایست با واریز این هزینه و انجام هماهنگی با دفتر ثبت نام ، از این خدمات در تهران استفاده نمایند.