مدیران شرکت

محمدرضا گندمی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
  • تحصیلات:دکترای هوش مصنوعی
  • شماره تماس:41721000
  • رایانامه:m.gandomi@rayanbourse.ir

فرشاد حق پناه

.نائب رئیس هیئت مدیره
  • تحصیلات:دکترای اقتصاد
  • شماره تماس:41721000
  • رایانامه:f.haghpanah@rayanbourse.ir

سید مجتبی ساداتی

مدیر زیرساخت و شبکه
  • تحصیلات:کارشناسی مهندسی نرم افزار
  • شماره تماس:41721000
  • رایانامه:m.sadati@rayanbourse.ir