شرکت رایان بورس - سامانه صدور صورت حساب های سازمان بورس

سامانه صدور صورت حساب های سازمان بورس

image

امور مالي سازمان به عنوان يك واحد نظارتي و اجرايي وظيفه و مسئوليت تطبيق دريافت‌ها و پرداخت‌ها با قوانين و مقررات مالي و تهيه اطلاعات مالي مورد نياز جهت تصميم‌گيري مديريت سازمان و ارائه عملكرد مالي و پاسخگويي به دستگاه‌هاي نظارتي را به عهده دارد. در راستاي اين اهداف برآنيم تا با افزايش دقت، سرعت، صحت و نظارت در انجام فرآيندهاي مالي و اتخاذ تدابير مناسب و بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين، اطلاعات مورد نياز را براي تصميم‌گيري مديريت سازمان و ساير استفاده‌كنندگان فراهم نماييم.