شرکت رایان بورس - سامانه مدیریت پیگیری تخلفات - پرتو

سامانه مدیریت پیگیری تخلفات - پرتو

image

سامانه مدیریت پیگیری تخلفات - پرتو

به منظور ایجاد بازاری شفاف و کارا و با نگاهی پیشگیرانه به اعمال مجازات‌های انضباطی در بازار سرمایه، مدیریت پیگیری تخلفات موظف است بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود به گزارش‌های تخلفی که واحدهای نظارتی داخل و یا خارج سازمان ارسال می‌نمایند، رسیدگی کند و با توجه به "دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار و اوراق بهادار ج.ا.ا و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان" اقدام نماید. در جهت اجرایی نمودن فرآیند رسیدگی به تخلفات مطابق دستورالعمل یاد شده، ثبت و ضبط تمام اسناد و همچنین ایجاد روند الکترونیکی دعوت متهمان به تخلف به جلسات رسیدگی، سامانه‌ای با نام پرتو طراحی شده که به این موضوع اختصاص دارد. 

شرح عملکرد سامانه:

 مدیریت پیگیری تخلفات یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت حقوقی است که اجرای سیاست‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارد. سامانه پرتو ابزاریست جهت انجام وظایف محوله برعهده این مدیریت و اجرای صحیح آن به صورت مکانیزه که ضامن سلامت و امنیت خاطر سرمایه گذاران داخلی و خارجی حوزه بازار سرمایه بوده و در واقع بخش وسیعی از نقش نظارتی سازمان، از طریق اعمال ضمانت اجراهای موجود در قوانین و مقررات بازار سرمایه، توسط این مدیریت در این سامانه به سرانجام می رسد.