شرکت رایان بورس - سامانه میز خدمت

سامانه میز خدمت

image

سامانه میز خدمت

مأموریت کلی سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتست از ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار، از طریق نظارت بر فعالیت مشارکت‌کنندگان در این بازار به گونه‌ای که کارایی، انصاف و نظم در این بازار حاکم باشد. نتیجه‌ی این اقدامات، تسهیل در تشکیل سرمایه و به تبع آن بهبود متغیرهای کلان اقتصادی خواهد بود. این مهم از طریق نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ممکن است که برای تحقق آن، مجموعه‌ای از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تدوین، تصویب و ابلاغ می‌گردد.

قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار ایران از یک مفهوم ساده نشأت گرفته است. تمامی سرمایه‌گذاران شامل سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه‌گذاران فردی باید به تمامی واقعیت‌های پایه که در تصمیم‌گیری‌های خود برای خرید، نگهداری و فروش اوراق بهادار نیاز دارند، دسترسی داشته باشند. بدین منظور سازمان بورس و اوراق بهادار تمامی شرکت‌های سهامی عام را به ثبت نزد خود موظف کرده و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را به انتشار کلیه اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران موظف ساخته است. این مهم سرمایه‌گذاران را در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک خواهد نمود. برای اطمینان از ایجاد چنین فضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تقویت ساختار نظارتی خود و تعامل با سرمایه‌گذاران، متخصصین و سایر دست‌اندرکاران صنعت اوراق بهادار است تا نگرانی‌های آنان را استماع نموده و از تجربیات آن‌ها در راستای رسیدن به قله‌های غرورآفرین آینده استفاده کند.

سازمان، بازارها و نهادهای مالی را به عنوان عناصر کلیدی در بازار سرمایه نظارت می‌کند. بازارهایی که وجود دارند و در حال تکامل‌اند و بازارهایی که به وجود خواهند آمد. نهادهایی که در دست طراحی و قانونمند‌شدن هستند از جمله صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری که به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای طعم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را خواهند چشانید، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های رتبه‌بندی که بنگاه‌های اقتصادی را در زمینه تأمین مالی، مدیریت ریسک و نفوذ در بازارهای جهانی یاری خواهند رسانید، مشاورین سرمایه‌گذاری که مشارکت‌کنندگان در صنعت اوراق بهادار را در تصمیم‌گیری‌ها مشاورت خواهند داد و نهادهایی که در حال حاضر در خدمت سرمایه‌گذاران‌اند از جمله کارگزاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری.

بازار سرمایه ایران گر چه عمری 40 ساله دارد، اما نیاز به کمک کلیه گروه‌های ذینفع و ذیعلاقه دارد تا بتواند در لوای خود امیدهای توسعه اقتصادی را محقق سازد. بازار فعلی میراثی از گذشتگان برای ما و بازار آینده میراثی از ما برای آیندگان است. در این سیر تاریخی امید است یاری گروه‌های مختلف به دور از شائبه نظرات سودار و در جهت ایجاد بازار سرمایه ملی ایرانی منطبق با ویژگی‌های بازاری امن، منصفانه، شفاف و کارآ، به سوی سازمان روانه گردد.